Gustavsen Som Bygger Ditt BYGGMANN Hus

Vedtakssak Saksbehandler: Fam Karine Heer Aas Vedlegg : ENDRINGER AV VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET Arbeidsutvalgets innstilling: Se neste side for forslag fra Arbeidsutvalget Forslag til vedtak: Det gjøres ikke vedtak i diskusjonssaker SAKSNOTAT Bakgrunn for saken Kontrollkomiteen gjorde Arbeidsutvalget oppmerksom på en referanse i vedtektene som muligens er skrevet feil: I teksten angående lukkede møter refererer vedtektene til rettigheter i 3-7, der det står følgende: 3-7 Faste saker Velferdstingets ordinære møter behandler: a. Øvrige orienteringer h. Saker meldt inn jf. Midlene som tildeles kommer fra semesteravgiften som betales inn av alle SiO studenter hvert semester. Dette kommer av at de planlagte til utstyr heller bør søkes av Kulturstyret eller andre stønadsordninger. Sum inntekter Kostnader Bevillinger Note Lønn, honorarer og kompensasjon Note Arbeidsgiveravgift Andre personalkostnader Note Diverse fremmede tjenester Note Kontorkostnader Note Reisekostnader Note Representasjon, markedsføring og gaver Note Andre driftskostnader Note 9 Sum kostnader ekskl. Det forventes ikke at reisekostnader blir mindre siden det følger aktiviteten i VT og økt samarbeid med de andre Velferdstingene i Norge, men også i forbindelse med seminarer og møter for VT.

4. Tilleggsforslag voteres over, i rekkefølgen største til minste tillegg.

Elisabeth var også innom og snakket om arbeidet VT gjør. 22 KULTURSTYRETS ORIENTERING Velferdstingets Kulturstyre gjennomførte ett møte siden sist; heldigvis var vi akkurat vedtaksdyktige, og selv om vi hadde fått mange søknader, noe vi gleder oss over, var stemningen bra og møtet effektivt. Orienteringssak Saksbehandler: Arbeidsutvalget Vedlegg: Kulturstyrets orientering ANDRE ORIENTERINGER Arbeidsutvalgets innstilling: Saken tas til orientering. Diskusjonssak Saksbehandler: Jeanette Viken Vedlegg: SYNLIGHETEN AV VELFERDSTINGETS LOGO Arbeidsutvalgets innstilling: Arbeidsutvalget innstiller på at saken blir vedtatt Forslag til vedtak: I årets tildelingskontraktes skal det legges til et nytt punkt om profilering. Forslag til vedtak: Det gjøres ikke vedtak i orienteringssaker. Vi anser Kontrollkomiteen som ivaretatt under lukkede møter dersom det skal avholdes vedtak. Dersom det vedtas et kuttforslag på en post, faller automatisk alle tilleggsforslag på posten. 2. Kuttforslag voteres over, i rekkefølgen største til minste kutt. 4. Tilleggsforslag voteres over, i rekkefølgen største til minste tillegg. 5. Helheten i tildelingsbudsjettet voteres over.

2., har det automatisk falt. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. Det er dobbelt så mye som den garantirammen firmaet har. Men hvis du har en bolig til to millioner kroner, er det snakk om langt større beløp dersom katastrofen inntreffer. Samlet beløp for all seminar-, kurs- og konferansevirksomhet øker fra kroner til kroner. Ettersom dere er kjent med resten av sakspapirene vet dere at Velferdstingets Kulturstyret søker om 2,5 millioner kroner i midler fra Velferdstinget i år. Velferdstinget skal tildele midler til to ulike kategorier av søkere. Vedtakssak Saksbehandlere: Elisabeth Holien og Linn Skyum Vedlegg: VELFERDSTINGETS BUDSJETTSØKNAD TIL SIO Arbeidsutvalgets innstilling: Forslag 1-4 vedtas Forslag til vedtak: 1. Rammen for budsjettsøknaden til SiO settes til ,- 2. Velferdstingets budsjettsøknad for 2018 vedtas 3. Dersom ikke Velferdstinget blir tildelt søknadssummen, vil kutt foregå etter ostehøvelprinsippet 4. Arbeidsutvalget får myndighet til å utarbeide søknadsteksten som skal følge søknaden. Etter mye diskusjon rundt mulige andelskrav landet forsamlingen på modellen fra Velferdstinget Vest som er beskrevet i det mulige vedtaket.

  1. Pretty cheesy
  2. Test alle GFCI utsalgssteder for å forsikre deg om at de fungerer som de skal
  3. Fjern løv og rusk fra hage dammer og vann funksjoner
  4. Når taket er tørt og trygt å gå på, sjekk helvetesild, blinkende, og Vents for skader
  5. Test sump pumpen ved å helle vann ned sump gropen til pumpen slås på
  6. I høytidelig minne
  7. Fjern og lagre vindus skjermene
Gustavsen Som Bygger Ditt BYGGMANN Hus Det gjøres ikke

Saksbehandlers vurdering Saksbehandler mener at vedtaket burde implementeres. Dette mener AU at søkeren har gjort, i tillegg til å muligens ha klart å skaffe seg økende annonseinntekter. Dette kommer av at Arbeidsutvalget mener økningen i tildelinger blant søkerne, er godt begrunnet i behov og aktivitetsnivå (se begrunnelse for hver enkelt søker). 28 FORSLAG TIL BUDSJETTSØKNAD Det er viktig for arbeidsutvalget å kommentere på den relativt store økningen i søknadssum. Velferdstingets representanter i. Ved forfall er representanten selv ansvarlig for å kalle inn vararepresentant og varsle Arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget oppfordrer representantene til at eventuelle endringsforslag leveres inn i forkant av VTmøtet, slik at man er i stand til å gjøre seg opp en mening om de forslagene som eventuelt kommer inn. Vararepresentanten trer inn 145 med samme plikter og rettigheter. Det er ønskelig å fortsette med den modellen. Det vil være av hvilken som helst farge, med hvit spesielt vanlig innen oss, så gjerdet er synlig for eutherian pattedyr.

Kontroll av kriteriet vil skje ved neste års søknader, hvor foreningene vil bli bedt om å redegjøre for oppfylling av kravet. Dette punktet vil bli lagt til i tildelingskriteriet ved en senere revidering. Det kommer ikke tydelig nok frem hva midlene vil brukes til. Jeg oppfordrer alle til å komme med spørsmål dersom noen er interessert i å stille eller kommer på en bra kandidat. Nå har endelig bilindustrien bestemt seg for å satse skikkelig på elbiler, og det neste som kommer til å skje er at en masse vanlige folk kommer til å oppdage at elbiler er morsomme, rimelige, effektive og i det hele tatt veldig ålreite å ha med å gjøre. Vår lange fartstid i bransjen, gjør at vi har opparbeidet oss et solid nettverk av samarbeidspartnere. De gjør en direkte en-til-en sammenligning mellom husleie og boliglån og antar at historien slutter der. Saksfremmer ønsker å presisere at dette kun gjelder foreningene som søker økonomisk støtte direkte fra Velferdstinget og at et eventuelt krav av synlighet på foreningenes analoge materiell kun vil gjelde nyanskaffelser og setter ikke krav til å skifte ut nåværende utstyrspark o.l. Arbeidsutvalget foreslår derfor å endre referansen på linje 584, slik at vedtektene er korrekte, og hvis det skulle være behov for å lukke møtet vil det ikke være vanskelig for kontrollkomiteen og finne ut hvilke personen som skal være til stede under et slikt møte.